اساتید

رشته های ساختمان برق کامپیوتر در هنرستان امیرکبیر/شهید کاظمی سرو صومای برادوست توسط اساتید برجسته تدریس می شود

با اساتید ما بیشتر آشنا شوید

متخصص ها

رشته های ساختمان برق کامپیوتر در هنرستان امیرکبیر/شهید کاظمی سرو صومای برادوست توسط اساتید برجسته تدریس می شود

متخصص HTML

مهندس م.ج

مهندس کامپیوتر

متخصص CSS

مهندس ب.ع

مهندس کامپیوتر

متخصص ساختمان

مهندس ع.ر.ن

مهندس عمران

متخصص ساختمان

مهندس ف.ب

مهندس عمران

متخصص برق

مهندس ن.ب

مهندس برق

متخصص برق

مهندس ا.ق.د

مهندس برق

Scroll to Top